Die Vampir-Gothic Romane


V-Gothic 1
Vampir-Gothic Nr. 01: Kreatur der Dunkelheit

V-Gothic 2
Vampir-Gothic Nr. 02: Vampirkuss

V-Gothic 3
Vampir-Gothic Nr. 03: Vier Säulen der Macht

V-Gothic 4
Vampir-Gothic Nr. 04: Das Blutreich

V-Gothic 5
Vampir-Gothic Nr. 05: Tage der Finsternis

V-Gothic 6
Vampir-Gothic Nr. 06: Imperium der Schatten

V-Gothic 7
Vampir-Gothic Nr. 7: Die Namenlose

V-Gothic 8
Vampir-Gothic Nr. 8: Die Geächteten von Opyria

V-Gothic 9
Vampir-Gothic Nr. 9: Seelenbrenner

V-Gothic 10
Vampir-Gothic Nr. 10: Die Vampirgöttin

V-Gothic 11
Vampir-Gothic Nr. 11: Weltenriss
V-Gothic 12
Vampir-Gothic Nr. 12: Madonna der Schatten
V-Gothic 13
Vampir-Gothic Nr. 13: Zeitenwende
V-Gothic 14
Vampir-Gothic Nr. 14: Das Blutmeer